หมวดที่ 4 Listening
หมวดข่าวภาษาอังกฤษ:
1. สำนักข่าวไทย ภาคภาษาอังกฤษ
http://etna.mcot.net/
2. สำนักข่าว BBC
http://www.bbc.co.uk/radio/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml
3. สำนักข่าว VOA หรือ VOICE OF AMERICA
http://www.voanews.com/english/Webcasts.cfm
http://www.voanews.com/specialenglish ฟังข่าวอ่านช้า ๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือ Special English
http://www.voanews.com/Thai/index.cfm ฟังข่าว บทความ และการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย(คนอ่านเป็นคนไทย)
4. สำนักข่าว RADIO JAPAN ONLINE Homepage มีให้ฟังทั้งหมด 22 ภาษา
http://www.nhk.or.jp/rj/index_e.html
http://www.nhk.or.jp/daily/english/
5. สำนักข่าว CNN
http://www.cnn.com
6. สำนักข่าว Reuters
http://www.reuters.com
7. สำนักข่าว AP
http://www.ap.org/
8. องค์การสหประชาชาติ
http://radio.un.org/
9. ข่าวสั้นทั่วโลก
"http://www.broadcast-live.com/ ข่าวสั้นของ BBC(อังกฤษ), VOA(อเมริกัน), และ NHK(ญี่ปุ่น)"
http://www.breakingnewsenglish.com/
10. ฟังข่าวผ่านอินเตอร์เน็ตของประเทศต่างๆ หลายสำเนียง ของคนทั่วโลกที่พูดภาษาอังกฤษ
http://www.broadcast-live.com/radionews.html
http://www.headlinespot.com/type/television/
http://www.ilgradio.com/ibwd/
http://www.interworldradio.org/
http://www.live-radio.net/worldwide.shtml
http://www.npr.org/programs/
http://www.pbs.org/newshour/newshour_index.html
http://www.radiotower.com/?c=News&h_i=0&h_r=20
http://www.tvradioworld.com/

หมวด roleplay/short talk/บทความทั่วไป
http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/Links/esl_listening.htm
http://plaza.snu.ac.kr/~bmlee/iehome.htm
http://www.cdlponline.org/
http://www.cityu.edu.hk/elc/quiz/rcli.htm
http://www.elllo.org/
"http://www.englishlistening.com/ ใต้ Free Guest Area, ให้คลิกเลือกNew Listener Menu, Regular Listener Menu หรือ Advanced Listener Menu"
http://www.esl-lab.com/
http://www.evgschool.org/ESL_clothes.htm
http://www.focusenglish.com/index.html
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/listening.html
http://www.learnenglish.de/dictationpage.htm
http://www.manythings.org/el/
http://www.manythings.org/fq/1/6999.html
http://www.nwt.literacy.ca/northernedge/
http://www.ohiou.edu/esl/english/listening.html
http://www.polyglot.pitt.edu/web/englishlistening.html
http://www.rong-chang.com/qa2/index.html
http://www.spotlightradio.net/listen.php
http://www.thewclc.ca/edge/
http://www.uefap.co.uk/listen/exercise/computin/compfram.htm
http://www.ukstudentlife.com/English/Listening.htm
http://www.writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej17/m3.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 5 Listening
หมวดสนทนาทั่วๆไป:
http://abcasiapacific.com/livingenglish/
http://iteslj.org/links/ESL/Speaking/
http://www.abcasiapacific.com/englishbites/
http://www.edict.com.hk/vlc/default.htm
http://www.efl.net/
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/conversation.htm
http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html
http://www.freeenglishnow.com/memory.html
http://www.ompersonal.com.ar/omaudio/contenidotematico.htm
Particles in Conversation Questions 1 – 7 (มี test เกี่ยวกับการใช้ preposition ในบทสนทนา)
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle2.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle3.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle4.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle5.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle6.html
http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle7.html

หมวดสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์:
http://esl.about.com/library/weekly/aa092000a.htm
http://langues.ups-tlse.fr/Murillo/Telephoning/Telephoning.htm
http://www.eslpartyland.com/teachers/listening/roletelephone.htm
http://www.handoutsonline.com/handouts/misc/telephone2.pdf
http://www.learningthai.com/phone.html

หมวด Job interview
http://www.job-interview.net/sample/FlightAttendant.htm
http://www.southworth.com/page.php?id=152
http://www.yindii.com/clubs/biz/interviewtips.htm

หมวด Pronunciation:
http://esl.about.com/library/lessons/blipaprint.htm
http://evaeaston.com/pr/home.html
http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
http://www.eslinusa.com/free_ESL_learning_resources_Speaking.html
http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/suprasegmentals/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

Good site. Thanks for this incredible post

#94 By Thesis writing service (117.247.203.41|117.247.203.41) on 2015-05-05 12:08

Hello! dfccacd interesting dfccacd site! I'm really like it! Very, very dfccacd good!

#93 By (106.186.119.85|106.186.119.85) on 2014-02-18 06:13

Hello! ddakebg interesting ddakebg site! I'm really like it! Very, very ddakebg good!

#92 By (181.64.94.76|181.64.94.76) on 2014-02-18 06:13

Very nice site!

#91 By weittwiu (40.231.253.32, 199.167.148.90) on 2013-10-03 00:58

Hello! dakgeek interesting dakgeek site! I'm really like it! Very, very dakgeek good!

#90 By uouyirru (89.171.169.190, 199.167.148.91) on 2013-10-03 00:57

Valuable information for all. And of course nice reviewabout the application. It contains truly information. Your website is veryuseful. Thanks for sharing. Looking forward to more!confused smile

#89 By austin sclerotherapy (103.7.57.18|180.149.31.152) on 2012-09-30 22:25

keep on posting such articles resources like the one youmentioned here will be very useful to me! Excellent post. I merely cameacross your site and wished to say that I have really loved reading throughyour blog posts. Any ways I'll be subscribing for your feed and I hope you postagain soon.

#88 By austin brain injury attorney (103.7.57.18|180.149.12.127) on 2012-09-29 01:23

Very very impressive!! This blog is really worth reading. It’s really great when you suddenly come across some thing very useful and defined.confused smile

#87 By NH Weddings (202.134.8.131) on 2012-04-08 21:07

Very informative and helpful. I was searching for this information but there are very limited resources. Thank you for providing this information

#86 By ptc (59.152.102.148) on 2012-03-13 19:36

Great post,thanks,this is going to help me a lot.Thanks again.

#85 By Eye Beauty Review (116.87.23.64, 218.186.10.229) on 2012-03-12 00:27

This is great write up you have shared and reading this article is really great for my knowledge,.keep sharing here.

#84 By web hosting (203.201.60.118) on 2012-03-09 12:26

Valuable information for all. And of course nice review about the application. It contains truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing. Looking forward to more!confused smile

#83 By NH Wedding Reception (202.134.14.129) on 2012-03-01 23:33

Generally I never apprehend accomplished accessories but the way you wrote this advice is artlessly amazing and this kept my absorption in account and I enjoyed it.

#82 By Best Web Hosting Services (115.119.115.38) on 2012-01-03 16:48

Just On Bollywood is dedicated to the updates from the Indian film industry.
Our aim is to provide the latest bollywood happenings,
gossips and movie reviews in order to keep our Bollywood fans updated.

#81 By bollywood news (58.97.175.129) on 2011-12-25 19:39

All the links you have shared are fantastic.

#80 By Fuzion (182.177.116.75) on 2011-12-22 17:03

This is one of the peaceful and natural post.I like your blog details.This is one of the suspicious post.

#79 By Android app developers (115.119.115.38) on 2011-12-20 13:44

I would like to appreciate you to for sharing such kind of interesting stuff indeed.

#78 By web design London (180.178.177.105) on 2011-12-18 17:46

First I must tell you we appreciate the great and informative entry.Need to admit that I never learned about this review, I noticed many new facts, in my opinion. God bless you for sharing this information useful and interesting and I also will probably anticipate other interesting posts you closer to the inside future.keep.open-mounthed smile

#77 By dentist in san antonio (117.18.231.16) on 2011-11-27 14:46


This is an informative sharing impressed me a lot as it has helped me to complete my assignment.
Thanks for sharing this.

#76 By leaflet printing (117.18.231.17) on 2011-11-12 22:53

I love to read this post

#75 By fashionzone (212.56.207.82) on 2011-11-10 18:53

Great post! Thanks This really is just remarkable,i appreciate your blog site and bookmarked it.

#74 By Template Design (182.178.17.129) on 2011-11-10 12:30

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#73 By Business Logo Design (182.178.17.129) on 2011-11-10 12:28

First I must tell you we appreciate the great and informative entry.Need to admit that I never learned about this review, I noticed many new facts, in my opinion. God bless you for sharing this information useful and interesting and I also will probably anticipate other interesting posts you closer to the inside future.keep.big smile

#72 By houston dentist (117.18.231.28) on 2011-11-06 20:15

The personal loans suppose to be very useful for people, which would like to start their career. By the way, it is not really hard to get a financial loan.

#71 By loans (193.105.210.41) on 2011-11-01 05:30

great post nice work

#70 By Dissertation Help UK (110.38.48.143) on 2011-10-18 22:58

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

#69 By dissertation writing services (182.178.20.100) on 2011-10-03 04:11

nice

#68 By Dissertation Help UK (119.155.1.74) on 2011-10-01 02:15

lovely post :)

#67 By Dissertations (110.38.48.143) on 2011-09-24 18:07

nice
http://www.mastersdissertations.com/buy_dissertation.html

#66 By Buy Dissertation (116.71.35.17) on 2011-09-18 19:17

great post, thank for taking the time to write it, I am sure that it will bring you more interested site visitors

#65 By mega fortune (195.158.65.158) on 2011-09-06 16:30

Great post! Thanks This really is just remarkable,i appreciate your blog site and bookmarked it.

#64 By microsoft registry cleaner (60.182.197.146) on 2011-08-12 09:30

thanks for taking the time and listing this recources. I see that you listed the grat tips are awesome

#63 By norvasc (173.221.116.42) on 2011-08-11 01:47

Yes this is the way you speak the spanish Gracias por compartir este artículo knowledge.Excellently por escrito that is definaltye a way to speak

#62 By florida auto insurance (173.221.116.42) on 2011-08-11 01:46

These are some really great topics covered but Are not willing to fail A+ deploma and do not realize a correct way to accomplish premium quality america essay paper? I claim that that's not a problem at all, simple way.

#61 By houses for rent (173.221.116.42) on 2011-08-11 01:45

This is a nice work indeed.I have gone through the article and it seems to me very innovative and informative.open-mounthed smile

#60 By austin botox (117.18.231.32) on 2011-08-10 14:08

and thanks for sharing this info with us. Good Luck!

#59 By Nike Free Run (120.32.163.13) on 2011-08-09 10:31

Gracias por compartir este artículo knowledge.Excellently por escrito, si tan sólo todos los bloggers que ofrece el mismo nivel de contenido como, el Internet sería un lugar mucho mejor. Por favor, sigue así!!

#58 By Careprost (49.248.82.178) on 2011-07-26 18:46

Congratulations. Really satisfied with the quality of the data furnished. I expect that you keep up with the great job achieved.
[url=http://www.HawthorneCALocksmith.com]Hawthorne Locksmith[/url]
[url=http://www.GarfieldNJLocksmith.net]Garfield NJ Locksmith[/url]
[url=http://www.CiceroILLocksmith.net]Locksmith Cicero[/url]

#57 By jacom12345 (182.64.77.124) on 2011-07-07 22:34

โพสต์ที่น่าสนใจมากผมชอบเว็บไซต์ของคุณให้ขึ้นโพสต์ที่ดี

#56 By thesis writing (110.37.51.149) on 2011-07-07 21:53

Thanks for taking the time and listing this recources. I see that you listed the bbc on top. It is really the best english you could hear in the world.

#55 By cheap auto insurance quotes (82.44.71.184) on 2011-07-07 04:23

Nice writing. I searching various blogs for my Custom essay research.I belive your website should come up much higher in the search results than where it is showing up right now….

#54 By dissertation help (119.155.21.96) on 2011-07-06 17:23

great tips for me, i should share with my friends

#52 By pure hoodia (46.47.6.18) on 2011-07-01 18:28

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#51 By hoodia tea (46.47.6.18) on 2011-07-01 18:21

This sites covers all my interests & hobbies and i like surfing this site. it is great to be here.

#50 By Product Reviews (202.59.80.153) on 2011-07-01 16:19

Youre so insightful, have so much real stuff to bring to the table.
I hope that more people read this and get what I got from it: chills.
Great job and great blog. I cant wait to read more, keep blogging.
<a href="http://www.comparedforme.com">Product Reviews</a>

#49 By Product Reviews (202.59.80.153) on 2011-07-01 15:32

All the above listed website are very informative. Guys please have a visit to all of them.

#47 By Indoor golf simulator (122.169.37.51) on 2011-06-27 16:05

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!
http://www.mbtsandals.biz/

#46 By Mbt Sandals (59.60.117.49) on 2011-06-22 09:54

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!http://www.mbtsandals.biz/

#45 By Mbt Sandals (59.60.117.49) on 2011-06-22 09:53

tuff at the same time, then you don’t have enough time to do some e ccomplish premium quality america essay paper? I claim that th

#44 By new air jordan (59.58.137.236) on 2011-06-22 08:33

thanks for sharing , great blog

#43 By Dentistry Preston (92.5.96.117) on 2011-06-22 05:23